top of page

Vasil Levski School Renovation

Location: Enitsa, Knezha, Bulgaria

Area: 1798 m2

Project year: 2023

Client: Knezha Municipality, Vasil Levski School 

Architect of Record: Dimitar Dimitrov, ABD Ltd.

Phases: Feasibility Study, Schematic Design, Design Development, Construction Documents


ARCHITECTURE:

Dimitar Dimitrov

Elena Slizhevskaya


ENGINEERING TEAM:

Dobri Kotev

Dobrinka Piskyuleva

Elena Nacheva

Snezhana Mollova

Manol Tonchev

Miroslav Irinkov

Jordan Jordanov

bottom of page